Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Mani" - 5. Arvisura részlet

2016.10.24

1800 éve született…

 

„… Mani őspörösnek volt 7 fia, akik között a legki­sebb az almafa-virágzási Mani napon született.

Mani őspörös, azaz felekezeti döntőbíró leszármazottjaként legkisebb fia, a kis Mani 216-ban született, majd Urukban lett 236-ban pateszi és 241-ben arbag-gyógyí­tó orvos. Babilonban 9 év gyakorlati idő után, 250-ben kezdte meg az önálló műkö­dését és egy nagyhírű gyógyintézetet állított fel.

Mani őspörös fia, a kis Mani, aki növényi táplálékon élt, befejezte az uruki pateszi képzést, majd Babilonba vezényelték orvosképzésre.                      Itt 24 karéjos beavatottá fejlődött. Az agadei és ordoszi rovásokkal is írt és új írásrendszert fej­lesztett ki.

    A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani őspörös által tanított uruki-mani hitre, amelyet Mani arbag-tudós rovásokba és írásokba fektetett le.

Mani egyedülállóan nagy műveltségű ember volt, aki az Égiektől eredő, a Római Birodalom által mandeusnak nevezett hitvilágot lemásolta és köztudatba át­vitte. Azt vallotta: „Egyes vallások hírdetői csupán arra törekszenek, hogy a vallások ürügyén maguknak gondtalan jólétet teremtsenek. Ezért megkövetelik híveiktől a ti­zedeket és szertartási járulékokat. Vezető vallási állásokat szerveznek, hogy népek nyomorából a maguk jólétét megteremtsék."

Mani, aki arbag-orvos tudása alapján világhírű lett, gyógyító munkája mellett hirdette az Égi-eredetű tanait, de soha nem követelte meg a tizedek fizetését, ezért tanai gyorsan elterjedtek. Az ingyenélő hatal­masok azonban összefogtak ellene.

Mani őspörös hat fia megnősült és ujgúrföldre vándorolt. A legkisebb, aki az almafavirág­zás idejére eső Mani napján született, az Él-Istent hirdetők táborában felvette a Na­zir-szerzetesek daróc ruháját és hihetetlen nélkülözések között az érdeknélküli szere­tet tanítását kezdte hirdetni.

Tanításának óriási tábora lett. Vándorlásai között eljutott Biku ujgúr kán országá­ba, amelynek egész lakossága a Mani által megreformált hitre tért át, ami Ujgúrföldön államvallássá lett. Maninak a kezdeményezésére kolostorokat építettek, ahol a népet földművelésre, korszerű állattenyésztésre és fejlett iparra tanították. Ezekben a külön férfi és női kolostorokban a szegények mellett az előkelőség gyermekei is felnevelked­tek. Főként a Magyar Törzsszövetség leányai keresték fel az igen gazdag berendezé­sű és kitűnő képzést adó kolostorokat.

Mani az akkori kor legműveltebb beavatottja volt, de a hatalmon lévőknek nem tetszett tudásának az Égből eredő tanú­bizonysága. Vallotta, hogy az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra, pap lévén is, hogy ne dolgozzon. A „Társbolygónkhoz hasonlóan mindenkinek munkát kell végeznie, mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!"

Ezen tanáért, bár arbag-gyógyító volt, minden országból száműzték. Börtönből­-börtönre vitték, de még ott is gyógyított. Ha a Kelet térségében valaki gyógyíthatat­lan betegségben szenvedett, királyi engedéllyel, aranyért Mani meggyógyíthatta. Amikor azonban a Manda-magya-mandeus tanokat kezdte hirdetni, újból börtönbe csukták.

Az összes vallásalapító közül ő, a kis Mani arbag-orvos és Babilon­ Arbag Intézetének alapítója volt az egyetlen olyan kiművelt ember, aki gyógyító-se­bész tevékenysége mellett egy hatalmas, 72 könyvecskéből álló Szövetségi-Szentírás könyv-gyűjteményt írt. Ennek legértékesebb része a Názáreti Jézus levelei voltak, amelyek közül az elsőt 29 tavaszán agadei rovással alkotta az azóta is virágzó Uruk város beavatottjain keresztül a gyülekezetének, „Kik követnek engem?" - címmel. Így emlékezett meg rólunk:

„ - Királyi szék áll a trónuson és a királyé körül 24 hasonló szék vala; és a királyi székekben láttam ülni 24 öreget fehér ruhába öltözve és a fejükön aranykoronák valónak, de az aranyborjú népei gyilkosokat és rablókat gyűjtenek, hogy ellopják az aranyaikat."

Az egyszerű emberek elkezdték hirdetni a tanait, amit ő orvosi foglalkozása mel­lett leírt. Ezt annak is köszönhette, hogy a testi-lelki betegeket meggyógyítva közked­veltté vált. Az egyedüli vallásalapító volt, aki tanait le is írta. Az emberi szeretet val­lásának megalapítóját, mivel minden hatalmon lévőnek az érdekeit sértette, több évi börtön után a cellájában halva találták. A szegények nem hitték el a többször kihir­detett halálát, mivel az egyik börtönből a másik börtönbe vitették a hatalmasok. Még így is 216-290 között élt, 74 éves korában halt meg örökös kínzások közepette. Cső­rös király megnyúzatta, majd kitömette és rá ilyen feliratú táblát helyezett: „Így járt az, aki a mennyei eredetű uralkodók tizedének fizetését megszüntette!" Mani arbag-orvos élete utolsó percéig gyógyította az arra rászorulókat.”

(5. Arvisura részlet)