Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Erőszakos hittérítés" 300 (C) Arvisura részlet

2011.12.05

"A Jászvásári Nagyszalában 892-ben eldöntötték, hogy a legbővebben termő évben a Tíz-nyíl Szövetséggel elvégzik a Magyar Törzsszövetség honfoglalását, míg a terü­let-visszatartás miatt visszahagyott Gyula és Béla törzzsel és a 8 törzs besenyővel, va­lamint a szavárd magyarokkal és baskir magyarokkal biztosítják az esetleges vissza­költöztetés lehetőségét. Igy a 2 Tíz-nyíl Szövetség biztosította, hogy az Avar Biroda­lomban biztosítva legyen a 24 Hun Törzsszövetség létezése.

A kettős fejedelemséget Budavár Beavatott Központ vezetésével szervezték, amely­ben Esztergomban az Álmos-ház, míg Jászvásáron a Lebéd-ház székelt. A közös nagy­fejedelemség azonban mindig Budavárnak az alagút-rendszerében tartózkodott.

A Lebéd-ház a mainzi érsekség aranyéhsége miatt az ezredfordulói Nagyszalában követelte a Beavatott Központ lassú áttelepítését a manysi földre, mint a legjobban biztosított területre. A jászvásári tanácskozáson, még a mongolok, tatárok, kunok és a fekete-úzok is részt vettek. Ezen egymást ölő törzseket még nem fertőzte meg a ke­reszténység hihetetlen pénz és kincs-éhsége. Vallási téren fanatikusak voltak, akik megígérték, hogy végső esetben töményeikkel mindig segíteni fogják az Élet-Temp­lomának fennmaradását!

Ezen külső törzsek gyakran jó szándékú bírálatot végeztek a rokonlátogatásaik al­kalmával. Például Taksony jász-síksági uralkodásában azt kifogásolták jóakaratúlag, hogy a nagyvonalú kereskedelmi engedmények miatt megengedte az országon átvo­nuló rabszolga kereskedelmet.

Taksony ez ellen tiltakozott, de a küldöttség elvezette a fehérvári lóálláshoz a ro­konlátogatókat, ahonnan érthető hangokat hallottak. A mainzi érsekség területéről való kereskedők és a Boroszlóban akkor még nagy számban élő avarok ordítozását hallották. Géza, az ifjúsági fejedelem felnyittatta a rácsos szekereket és a kiözönlő avar lakosság érthető nyelven panaszkodott:

- Azért vetettek bennünket rabszolgaságba, mert nem akartuk felvenni a keresz­tény vallást, hanem uruki-mani hiten akartunk maradni és most hitetlen pogányként akarnak bennünket eladni a bizánci rabszolgapiacon!

' Már Bulcsu is tapasztalta 948-ban Bizáncban, hogy azon avarokat, akik nem akar­ták felvenni a horvát nyelvet, a keresztény hittérítők Bizáncban eladták a mainzi ke­reskedők révén rabszolgának. Ugyanezt tapasztalták az Encs-Ibos vonalán és Bécs kurgánban is, hogy azokat, akik nem akarták a római katholikus hitük mellett a né­met nyelvet is elsajátítani, rabszolgáknak vagy gályaraboknak adták el. Az ilyen nép­irtás ellen már Jászvásáron is tiltakoztak, de Szakszinban a 216 tárkánytörzs összejö­vetelén erősen tiltakoztak az erőszakos hittérítés miatt Mohamed és Buddha hittérí­tőit illetően, nemkülönben a pópák és a nyugati hittérítők esetében is. Ezért nem le­hetett Taksony nagyfejedelem."

 300.(C) Arvisura részlet